Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomen Tekniikkapalvelu Oy
Y-tunnus: 2740551-8
0207 87 1430
Ahjotie 7
42600 Multia

2. Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veli Tienaho
0207 87 1432
veli.tienaho(at)suomentekniikkapalvelu.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Tekniikkapalvelun asiakas-, toimittaja-, yhteistyökumppanien ja henkilöstöhallinnon rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Rekisterin tietoja käytetään myös viestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka jokaisella henkilöllä on oikeus kieltää.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Yhteistyön perusteella syntyvät tiedot, suhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palveluiden ja tuotteiden tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Markkinointirekisteri voi myös koota automaattisesti profilointitietoja rekisteriin tallennetun henkilön toiminnasta yhtiön verkkopalveluissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilön klikkaamat linkit, aineistojen lataukset sekä hänen täyttämänsä lomakkeet ja niissä annetut tiedot.

Henkilöstöhallinnossa kerätään perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Lisäksi voidaan kerätä henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti yrityksiltä ja henkilöiltä itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin yhtiö pyrkii luomaan yhteistyösuhteen tai on aloittamassa yhteistyösuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai julkisista internet tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä toimiteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilöstölle myönnetään pääsy henkilötietoihin vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.

Manuaalisesti oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdissa 1 ja 2).

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava).

Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdissa 1 ja 2)

12. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 17 mukaisesti.

Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdissa 1 ja 2)

13. Automaattinen tietojenkeruu

Käytämme yleisesti käytössä olevia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja kerätessään tietoja liikkumisestasi Web-sivuillamme. Näitä tietoja kerätään sivustojemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä kävijän mielenkiinnon kohteiden selvittämiseksi. Pääasiallisesti tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla (ks. alla), eikä niitä voi yhdistää henkilöön.

Evästeet ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi. Sivusto tai kolmas osapuoli lähettää ne tietokoneeseen. Evästeiden käyttöä säätelee lait, kuten Tietoyhteiskuntakaari 205 §, jonka mukaan evästeistä, sivuston käyttötietojen tallentamisesta ja niiden käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle.

Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit kuitenkin muuttaa selaimen asetuksia siten, että selain kieltäytyy ottamasta vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdissa 1 ja 2).